GENÇ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı: 
Madde 1. Derneğin adı “GENÇ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ” dir.  Kısa ismi olarak GYİAD kullanılır.

Derneğin Merkezi: 
Madde 2. Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir. Gerekli görülen hallerde Genel Kurul, ilgili mevzuata uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı: 
Madde 3. Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ve üyelerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye de katkı sağlayacak şekilde; 
a) Türkiye’deki ticaret ve sanayinin gelişmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda Odalar Birliği ve diğer yetkili kuruluşların bilgilerine başvurmak; 
b) İş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bu konudaki tecrübe görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak; 
c) Genç iş adamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek; ve 
d) Genç iş adamlarının, toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

Derneğin Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanları: 
Madde 4. Dernek, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:
a) Toplantı, gezi ve sergileri düzenlemek;
b) Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunmak ve amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayımlar çıkarmak, gerektiğinde bunlarla ilgili arşiv oluşturmak;
c) Kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim semineri, plan ve proje yapmak ve yaptırmak ve bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışmalar düzenlemek;
d) Yardım amacıyla piyango ve sosyal hizmet amacıyla balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunmak;
e) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullere tasarruf etmek, bu gayrimenkullerin üzerinde Dernek lehine veya aleyhine her türlü ayni veya şahsi haklar iktisap, tesis, terkin veya fek etmek, söz konusu gayrimenkulleri bu amaçla kiraya vermek, başka gayrimenkulleri aynı amaçla kiralamak;
f) Kendi konumuna uygun olarak gerektiği zaman iktisadi işletme açmak ve işletmek;
g) Gerekli görüldüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şube ve temsilcilikler açmak, aynı amaç için kurulmuş, Dernek amacına ters düşmeyen uygulamalarda bulunan diğer dernek ve vakıflara üye olmak, ilgili tüm resmi veya özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurmak, bu makamlara karşı üyelerini temsil etmek ve bu makamlarla işbirliğine girmek veya federasyon veya konfederasyon kurmak ile kurulu bulunan federasyon ve konfederasyonlara katılmak;
h) Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, müdahil sıfatıyla davaya katılmak, icra takipleri yapmak ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin etmek;
ı) Sivil toplum örgütü olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları veya meslek / iş kolu tarafından verilmesi zorunluluk arz etmeyen belge ve sertifika verme yetkisini üstlenmek.

Dernek Kurucuları:
 
Madde 5. Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ekli listede belirtilmiştir.


İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Genel Üyelik Şartları:

Madde 6. Derneğe veya Dernekle beraber herhangi bir şubesine, aşağıda belirtilen şartları haiz kişiler üye olabilirler.
a) Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip, üyeliğe başvurduğu yıl içinde 24 yaşından gün alacak olmak, TC vatandaşı gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve 
b) TC vatandaşı olmayanlar için yukarıdaki şarta ek olarak, Türkiye’de ikamet etme hakkını haiz kişiler.
Derneğe giriş, Derneğin Tüzük kurallarını kabul etmek demektir.  
Sadece şubeye üye olmak için başvuru yapılamaz.  
Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.
Üyelik başvurusunda bulunanlar, üyelik giriş ve aidat ücretlerini ödemedikçe Dernek üyeliğine kabul edilemez.

Asli Üyelik:
Madde 7. Derneğe 45 yaşını aşmış kişiler asli üye olarak kabul edilemez.  Ancak bu kurala uygun olarak üye olanların 49 yaşını doldurana kadar üyelikleri devam eder. İlgili yıl içinde 50 yaşından gün alan üyeler fahri üye konumuna geçer.
Asli üyelik başvuruları üzerine yapılacak kabul veya red işlemleri aşağıda sıra ile belirtilmiştir.
a) Derneğe üye olmak için en az 2 asli üyenin Yönetim Kurulu’na veya varsa Şube temsilciliğine yazılı takdimde bulunması gereklidir.  Şube aracılığıyla yapılan başvurular, Şube temsilciliğine de görüşü belirtilerek, Yönetim Kurulu’na iletilir;
b) Yönetim Kurulu üyelik talebini gündeme alır ve açıkça Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından gizli oylama talep edilmedikçe açık oylama usulüyle talep karara bağlanır;
c) Yukarıda belirtilen şekilde gizli oylama talep edildiği takdirde, üyelik talebi, Yönetim Kurulu’nda yapılan bu gizli oylamada reddedilirse, Yönetim Kurulu tarafından, üye adayını takdim eden asli üyelere söz konusu karar yazı ile bildirilir.  Red kararı Yönetim ayrıca 30 gün içerisinde üyelik başvurusunda bulunan kişiye de yazı ile bildirilir. Reddedilen başvuru sahibi kişi, ancak red kararının tebliği üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 2 asli üyenin talebi ile yeniden işbu maddede belirtilen usullerle üyelik başvurusu yapabilir.  
d) Üyelik talebi, Yönetim Kurulu’nda yapılan oylamada uygun görüldüğü takdirde, üyelik teklifi bütün asli üyelere yazılı olarak veya Derneğin internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle duyurulur.  Duyurunun postaya verilme veya internet sitesinde ilan edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde üyelere söz konusu üyeliğe kabul kararı konusunda itiraz hakkı verilir.  Bu sürede üye toplam adedinin %15’ine tekabül eden sayıda üye, adayın üyelik talebini kabul etmediğini Dernek merkezine bildirir ise, söz konusu adayın üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır.  
e) Tüzel kişilerin Derneğe üye olması durumunda ise ya ilgili tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ya da tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilecek kişi, Dernek nezdinde ilgili tüzel kişiyi temsil eder.  Bu kişinin tüzel kişiyi temsil etme hakkının sona erdiğinin üye tüzel kişisi tarafından Derneğe bildirilmesi durumunda söz konusu temsilcinin temsil yetkisi sona erer ve yerine yeni temsilci üye, üye tüzel kişi tarafından belirlenir. Bu hüküm, tüzel kişinin fahri üye olması halinde de aynen uygulanır.  Buna ilaveten tüzel kişi olarak Derneğe üye olacakların, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sermaye yeterlilik ve faaliyet konusunun Dernek amaçlarına uygunluğu koşulunu tutturmaları da istenebilir.  
f) Üyelik, giriş ve aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.  Şube bulunmayan yerlerden asli üyelik başvuruları kabul edilen üyeler, yalnızca Dernek Genel Merkezi’nin üyesi olurlar.  Ancak üyeliği şube aracılığıyla kabul edilen kişiler, hem başvuruyu yapmış oldukları şubenin hem de Dernek Genel Merkezi’nin üyeliğine kabul edilmiş olurlar.  Üyeler, Dernek Genel Merkezi’nin üyeliğinin yanı sıra birden fazla şubenin üyesi olamazlar.

Fahri Üyelik:
 
Madde 9. İlgili yıl içinde 50 yaşından gün alan asli üyeler Fahri Üye konumuna geçer. Fahri üyelik için 6. maddenin (b) bendindeki ikamet şartı aranmaz. 

Üyelik Aidatları:
Madde 10. Asli üyelerin ödeyecekleri giriş ödentisi, giriş ödentisini ödeyecekleri günkü Merkez Bankası dolar alış kuru üzerinden 1000 (bin) ABD doları karşılığı Türk Lirası’dır. 
Asli üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı aidatı ödeyecekleri günkü Merkez bankası dolar alış kuru üzerinden 1000 (bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası’dır.
Asli üyeler, asli üyelik kabulünü takiben 15 gün içinde giriş ödentisini ödemekle yükümlüdürler. Ödemenin zamanında yapılmaması halinde üyelik başvurusu yapılmış olsa dahi üyelik haklarından faydalanılamaz.  
1 Haziran 2016 günü ve takip eden aylar ve yıllar için ise yeni üyeler, Derneğe kayıt oldukları yıla mahsus olmak üzere, üyeliğe kabul edildikleri ay dahil olmak üzere yılın kalan kısmına ait yıllık üyelik aidatını aylık bazda öderler (Yıllık aidat tutarı / 12 X kabul edildikleri ay dahil olmak üzere yılın kalan ay sayısı)
Yıllık aidatlar, eski asli üyeler tarafından yılın ilk üç ayı içerisinde, yeni kabul edilenler ise kabul edildikleri tarihten itibaren 15 gün içerisinde nakden havale veya kredi kartı ile ödenmek zorundadır.
Fahri üyelerin Derneğe aidat ödeme yükümlülüğü yoktur.

Üyeliğin Askıya Alınması:
Madde 11. Yurtdışında bir seneden fazla iş gereği kalacak üyeler, bu istisnai durumlarından dolayı üyeliklerin en fazla bir sene için dondurulması ve kendilerinden aidat alınmaması hususunda Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunabilirler.  Bu durumda Yönetim Kurulu, bu üyelerin üyeliklerinin en fazla bir sene için dondurulmasına ve dondurma işleminin uygulanacağı yıla ait aidat alınmamasına karar verebilir.  Yurtdışında bulunma süresi bir yılı aşan üyeler üyeliklerinin askıya alınması taleplerini her takvim yılı için yenilemek durumundadır.
Yönetim Kurulu birikmiş aidat borcu bulunan ve işbu Tüzük ‘ün 13(e) maddesi kapsamında uyarı gönderilmesine rağmen verilen sürede aidat borcunu tamamen ödemeyen üyenin üyeliğini askıya alabilir. Üyeliği askıya alınan üyelerin Dernek üyeliğinden kaynaklanan tüm hakları da aynı süreler için askıya alınmış olarak kabul edilir. Aidat yükümlülükleri ise devam eder.

Üyelikten Çıkma: 
Madde 12. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanmaz.  Her üye üyelikten istifa hakkını haizdir. İstifa Derneğe yazılı, faks veya elektronik posta yolu ile iletilmek suretiyle bildirimin alındığı tarih itibariyle hüküm ifade eder. Hiç bir üye, istifa gerekçesiyle Derneğe üyelik döneminden kaynaklı tahakkuk etmiş borçlarını ödemekten imtina edemez.

Üyelikten Çıkarılma: 

Madde 13a. Aşağıdaki durumlarda üye, Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılır:  
a) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak, bireysel ve kurumsal ilişkilerde etik anlayış dışında davranmak durumunda;
b) Derneğin amacına ve bunların uygulanmasıyla ilgili olarak Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak durumunda;
c) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek durumunda;
d) Üyelik için Tüzükte ve ilgili mevzuatta düzenlenen gerekli koşulların kaybedilmesi durumunda;
Madde 13b. Aşağıdaki durumlarda üye, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır:  
e) Yılın ilk üç ayında yıllık aidatın ödenmemesi durumunda elektronik posta veya taahhütlü mektup yolu ile yapılacak 2 uyarıya rağmen yıllık aidat ödemesini yapmamış olması kaydıyla ilgili yılın sonunda çıkarılır.
Üyelikten çıkartılan Asli üye Derneğe üyelik döneminden kaynaklı tahakkuk etmiş borçlarını ödemekten imtina edemez.
Üyelikten çıkarmalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan Asli Üye Genel Kurul’a itiraz edebilir, bu konuda Genel Kurulun verdiği karar kesindir.

Üyelik Hakları:
 
Madde 14. Her asli üyenin Genel Kurul’da ve üyesi olduğu Şube Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır.  Asli üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekalet ile oy kullanmak mümkün değildir.
Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur.  Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu haricinde, Derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.  
Aday üyelerin, Genel Kurul toplantılarına katılma ve bu toplantılarda oy kullanma hakları yoktur.  Dernek organlarının hiçbirine yedek veya asli üye olarak seçilemezler.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Organları: 
Madde 15. Derneğin zorunlu organları aşağıda belirtilmiştir.  
a) Genel Kurul;
b) Yönetim Kurulu;
c) Denetleme Kurulu;
d) Yüksek İstişare Konseyi;
Yukarıda sayılanların dışında Dernek, Yönetim Kurulu kararıyla, amacını gerçekleştirmek doğrultusunda, başka organlar da kurabilir.  Ancak bu organlara hiçbir şekilde Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurul
Kuruluş Şekli:
Madde 16. Genel Kurul, Dernek asli üyelerinden oluşur.  Şubelerin her üyesi doğal olarak Dernek Genel Merkezi’nin de üyesi olduklarından dolayı, Genel Kurul’a katılma hakkını haizdir. 

Toplanma Zamanı: 
Madde 17. Genel Kurul, her iki yılda bir Mayıs ayında olağan toplantı yapar.  Olağan toplantı dışında Genel Kurul; Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.  
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.  Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u 30 gün içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi, Dernek üyelerinin arasından 3 kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü:
 
Madde 18. Genel Kurul toplantısına çağrı için Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle veya Asli Üyelerin Üyelik Giriş Formunda beyan ettikleri ve/veya daha sonra değiştirmeleri halinde derneğe beyan etmiş oldukları elektronik posta adreslerine e-mail göndermek yoluyla ya da yazılı olarak toplantıya çağırılır. 
Aynı çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında 7 günden az 60 günden fazla zaman bırakılamaz.  Bu süre içinde ikinci toplantının yapılması zorunludur.  
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple de geri bırakılabilir.  Bu durumda, geri bırakılma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak Genel Kurul’a katılacak üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya birinci toplantıdaki çağrı usulüyle yeniden çağrılırlar.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 

Toplantı Yeri: 
Madde 19. Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Merkezi’nin bulunduğu ilde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı: 
Madde 20. Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne ve ilgili mevzuata göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.  Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üye tamsayısının üçte ikisinin katılımı gereklidir.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun asli üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

Toplantı Usulü:
 
Madde 21. Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenip ilanda belirtilen gün, saat ve yerde veya elektronik genel kurulu sistemi üzerinden yapılır. 
Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki yazılı isimlerinin karşısında imza atarak toplantı yerine girerler.  Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.  Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.  20. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, bu durum bir tutanakla tespit edilir.  Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.  Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması Genel Kurul Başkanı’na aittir.  Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Başkanı ile birlikte bu tutanağı imzalarlar.  Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.  Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçim yapılmışsa seçilen Yönetim Kurulu’na 7 gün içinde tesliminden sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular:
 
Madde 22. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:
 
Madde 23. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp, karara bağlanır.  
a) Dernek organlarının seçilmesi; 
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi;
c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ve Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi;
d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;
f) Derneğin benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşlara katılması, kurucu olarak katılması veya ayrılması, katılım payları ve ödeme konuları için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;
g) Yurt içi ve yurt dışında, şube ve temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması;
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlarla üye olarak katılması veya ayrılması;
ı) Derneğin feshedilmesi;
i) Dernekten çıkarılan asli üyelerin itirazlarını dinlemek;
j) İlgili mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;
k) Derneğin, aynı veya benzer amaçlı kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye olarak katılması ve duruma göre kurucu delegelerin belirlenmesi hususları.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
 
Madde 24. Kararlar aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça, açık oylama ve açık sayım esasına göre alınır.  Dernek organlarının seçimi konusunda ise gizli oylama ve açık sayım ilkesi benimsenir.  Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Yapılan oylama neticesinde geçerli oyların yarısından fazlasını olumlu oy alan teklif ve öneriler kabul edilmiş olur.
Seçimli Genel Kurulun olduğu yıl itibariyle aidat borcu olan üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Dernek Tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekir.  
Derneğin feshine Genel Kurul tarafından her zaman karar verilebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu gereklidir.
Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Derneğin tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 89. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu’nun Teşkili: 
Madde 25. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, 12 asli ve 12 yedek üye olarak, 2 yıllık görev süresi için, gizli oyla seçilir.  
Dernek, Yönetim Kurulu asli ve yedek üyeliklerine aday olan üyeleri, asli ve yedek üyelik adayları ayrı ayrı belirtilmiş liste / gruplar içerisinde açıklayabilir.  12 asil ve 12 yedek üye sayısıyla Yönetim Kurulu asil ya da yedek üye olma sıfatını haiz adaylardan, asil ve yedek üyelik adayları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oluşturulacak bu listeler, Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılacağı Genel Kurul toplantısından 10 gün önce Yönetim Kurulu’na bildirilir.  Yönetim Kurulu listelerde yer alan adayların, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğüne göre adaylıklarının uygunluğu inceledikten sonra eksiklik veya ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğüne aykırılık bulunan listeleri, bu listeyi sunan üyelere derhal iade ederek eksiklik ve aykırılıkların giderilmesini ve 3 gün içinde yeni listenin sunulmasını talep etmelidir.  Bu şekilde oluşturulan aday listeleri Yönetim Kurulu’na veriliş tarih önceliğine göre Yönetim Kurulu tarafından numaralandırılır ve bu şekliyle aday listeleri Dernek üyelerine duyurulur.  Genel Kurul’da Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adaylarının seçimi hazırlanan ve sıra numarası verilen bu listelerin oylanması şeklinde gizli oy açık sayım ilkeleri doğrultusunda yapılır.  Genel Kurul tarafından yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan aday listesi seçimi kazanmış olur.  Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk toplantıda arasında görev bölümü yaparak, oyçokluğu ve açık oylama suretiyle bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir sekreter seçer.
Bir üye üst üste iki dönemden daha fazla başkan seçilemez.

Yönetim Kurulu’nun Yedek Üyelerle Tamamlanması:
 
Madde 26. Asli üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler, aday oldukları listede yer aldıkları sıra numarasına göre göreve çağrılırlar.  Mazeret beyan etmeden bir takvim yılı içerisinde beş Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu asli üyeliği kendiliğinden düşer.  Asli üyeliği kendiliğinden düşen Yönetim Kurulu üyesinin yerine birinci sıradaki yedek üye kendiliğinden asli üye olur.  
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır.  Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi Dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirilir

Toplantı ve Karar Alma Usulü:
 
Madde 27. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek Genel Merkezi’nde, önceden kararlaştıracağı gün ve saatte, çağrısız olarak toplanır.  
Yönetim Kurulu asli üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunuşu ile toplanır. 
Kararlar oy çokluğu ile alınır.  Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
Madde 28. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:  
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; icra kurulunu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek;
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;
c) Genel Kurul tarafından şube açılmasına karar verilmesi üzerine, Dernek Şubelerinin kurulması için ilgili Şube Kurucular Kurulu’na yetki vermek;
d) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu’nun asli ve yedek üyelerini, Şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere, gerekli gördüğü koşullarda görevden almak ve gerekli durumlarda Dernek ve Şubenin işleyişinin aksamaması için Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul’a kadar Şube Yönetim ve Denetim Kurulları’nı atama suretiyle oluşturmak; 
e) Dernek Tüzüğünün ve ilgili mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak; ve
f) Yukarıda sayılanların dışında Derneğin amaç ve konusu dahilinde günlük faaliyetlerin icrası.

Denetleme Kurulu
Madde 29. Denetleme Kurulu 3 asli ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.  Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. 

Yüksek İstişare Konseyi:
Madde 32. Yönetim Kurulu’na yol göstermek ve hazırlanan faaliyet programları üzerinde görüş bildirmek üzere bir Yüksek İstişare Kurulu kurulur.  Bu Konsey, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği sayıda kişilerden oluşur.  Derneğin görev süresini tamamlamış başkanları Yüksek İstişare Konseyi’nin doğal üyeleridir.  Konsey kendi arasından bir başkan seçer ve kendi kararları doğrultusunda toplanmak suretiyle görüşlerini Yönetim Kurulu’na iletirler.  Yüksek İstişare Konseyi üyelerinden aidat alınmaz.  Ancak Yüksek İstişare Konseyi üyeleri dilerlerse Derneğe bağışta bulunabilirler.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler

Şube: 
Madde 34. Genel Kurul tarafından şube açılmasına karar verilmesi üzerine, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek Tüzüğünün 6 ve 7. maddelerinde belirtilen şartları haiz en az 3 üyeden oluşan Şube Kurucular Kurulu’na, şube kuruluş işlemleri yapma yetkisi verilir.  Şube Kurucular Kurulu, ilgili mevzuata uygun şekilde kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.  
Şubeler; ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan iç yönetmelikler doğrultusunda, Derneğe bağlı, Dernek Genel Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları Dernek bünyesine dahil, bulunduğu yerde Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı Dernek iç organıdır. 
Şubenin her üyesi doğal olarak Dernek Genel Merkezi’nin de üyesidir ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahiptir.  Şubeler, Genel Kurul’da ayrıca temsil edilmez.
Şube ile Dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü ve Dernek Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak iç yönetmelikler ile düzenlenir.

Şubenin Organları:
 
Madde 35. Şubelerin işlerini yürütmek için kurulan Şube organları, görevleri ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.  
a) Şube Genel Kurulu: Her 2 yılda bir ve Mart ayı içerisinde, Derneğin Genel Kurulu’nun toplanmasından en az 60 gün önce olağan olarak toplanır.  Görev ve yetkileri; (i) Şube Yönetim Kurulu’nu seçmek, (ii) Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, (iii) Şube Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak ve (iv) ilgili mevzuat gereği diğer yükümlülüklerini yerine getirmektir.  
b) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından, üyeler arasından gizli oyla seçilen 7 asli ve 7 yedek üyeden oluşur.  Görev süresi 2 yıldır.  Görev bölüşümü ve çalışma biçiminin belirlenmesinde Derneğin Yönetim Kurulu’na ilişkin esasların kıyasen uygulanması esas alınır.  Başlıca göreve yetkileri Derneğin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerde belirlenir.  
c) Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen 3 asli ve 3 yedek üyeden oluşur.  Görev süresi 2 yıldır.  Görev bölüşümü ve çalışma biçiminin belirlenmesinde Denetleme Kurulu’na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması esas alınır.  Başlıca görev ve yetkileri Derneğin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerde belirlenir. 
Şubeler Dernek Genel Merkezi’nin bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar. 

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi: 
Madde 36: Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu’na, Denetleme Kurulu’na ve Derneğin diğer organlarına seçilen asli ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek Genel Merkezi’nin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Derneğin Bütçesi ve Gelirleri: 
Madde 37. Derneğin bütçesi; harcama yetkisi ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı gibi hususların düzenlendiği bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üye aidatları ve giriş ödentileri;
b) Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışmaları, konferans ve seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;
c) Bağış ve yardımlar;
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir;
e) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. 

Şube Bütçesi ve Gelirleri: 
Madde 38. Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır.  Şubeler, Şube Genel Kurulu’nda onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Şube Yönetim Kurulu’na iletirler.  Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nca görevden alınabilir.  
Şube Yönetim Kurulu her 3 ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır.  
Şubelerin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube üyelerinin üye aidatları ve giriş ödentilerinin, hesaba yatırılması izleyen 15 gün içinde Şube hesabına transfer edilmesi zorunlu olan yüzde kırklık kısmı;
b) Şube tarafından yapılan yayınlardan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirlerin yüzde kırkı;
c) Şubenin malvarlığından elde edilen gelir;
d) Bağış ve yardımlar;
e) Diğer gelirler.

Gelir ve Giderlerde Usul:
 
Madde 39. Dernek gelirleri alındı belgesi veya banka dekontu ya da banka hesap özeti ile toplanır.  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.  Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.  Bağış, yardım ve ödentileri
toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgeleri düzenlenir.  Dernek adına gelir tahsil edecek bu kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler müdürlüğüne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

Defter ve Kayıtlar: 
Madde 40. Derneğin tutması zorunlu olduğu defter ve kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’ne göre belirlenir.  Bu defterlerin il dernekler müdürlüğünden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Yardım Kabul Edilemeyecek ve Yardımda Bulunulamayacak Kuruluşlar:
 
Madde 41. Dernek siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan hiçbir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz. 


ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler

İç Denetim:
Madde 42. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme Kurulu, Derneğin Tüzükte gösterilen amaç ve amacının gerçekleştirilmesi için belirlenen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların ilgili mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından Denetleme Kurulu üyelerine gösterilmesi veya verilmesi ve söz konusu Denetleme Kurulu üyelerinin yönetim yerlerine, müesseselerine ve eklentilerine girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

İç Yönetmelik:
 
Madde 43. Dernek Tüzüğünde, yeterli açıklık bulunmayan hallerde, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerin, tüm dernek faaliyetleriyle ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı metinler hazırlanıp, Genel Kurul’un onayında geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak iç yönetmelikler çıkarılabilir.

Tüzük Değişikliği:
 
Madde 44. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.  Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa ya da toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak görüşülebilir.  Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı 24. maddede belirtilmiştir.  Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule göre yapılır.

Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
 
Madde 45. Derneğin fesih kararına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları 24. maddede belirtilmiştir.  Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir.  Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Kızılay Kurumu’na bırakılır. 

Türk Medeni Kanunu Uygulaması:
Madde 46. Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.